Các kiểu câu hỏi được sử dụng để hình thành form khảo sát online.

1. "Edit" question type

Khống chế độ dài nội dung trả lời.

2. "Multi Edit" question type

Không khống chế độ dài nội dung trả lời

3. "Combo Box" question type

Lựa 1 câu trả lời phù hợp trong danh mục

4. "List" question type

Chọn 1 câu trả lời phù hợp trong danh mục

5. "Multi List" question type (CTRL+Mouse click - several answers can be selected)

Chọn nhiều câu trả lời phù hợp trong danh mục

6. "Check Boxes" question type

Click chọn nhiều câu trả lời phù hợp

First Answer
Second Answer
Third Answer
Other Answer

7. "Radio Buttons" question type

Click chọn một câu trả lời phù hợp

First Answer
Second Answer
Third Answer
Other Answer

8. "Images-Check Boxes" question type

Click chọn nhiều câu trả lời phù hợp có kèm hình đại diện (khảo sát nhận diện thương hiệu)

First Answer
Second Answer
Third Answer

9. "Images-Radio Buttons" question type

Click chọn một câu trả lời phù hợp có kèm hình đại diện (khảo sát nhận diện thương hiệu)

First Answer
Second Answer
Third Answer

10. "Matrix - Horizontal" question type

Nhiều lựa chọn trả lời theo thứ tự ưu tiên của phương án trả lời

First Scale Second Scale Third Scale
First Answer
Second Answer
Third Answer
Other Answer

11. "Matrix - Vertical" question type

Nhiều lựa chọn trả lời theo thứ tự ưu tiên của câu hỏi

First Answer Second Answer Third Answer
First Scale
Second Scale
Third Scale
Other Scale

Ghi chú: Danh mục trên là những dạng câu hỏi thường sử dụng trong nghiên cứu thị trường, nếu quý vị muốn đề xuất thêm lựa chọn trả lời, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Các dạng nghiên cứu thị trường trực tuyến

  1. Bảng câu hỏi truyền thống: Đơn vị khảo sát / nghiên cứu thị trường đưa ra 1 bảng câu hỏi, người trả lời đưa ra câu trả lời và điền thông tin cá nhân của họ.
  2. Gửi bảng câu hỏi đích danh: Đơn vị khảo sát / nghiên cứu thị trường đã có 1 danh sách khách hàng và người trả lời chỉ việc đưa ra câu trả lời của họ mà không cần phải nhập thông tin cá nhân.

Mỗi mô hình và cách thực hiện đều có những ưu nhược điểm nhất định, đơn vị khảo sát / nghiên cứu thị trường nên cân nhắc phương án nào phù hợp và mang lại hiệu quả cao nhất.

Tags