Bảng câu hỏi

buy amoxicillin for chickens

amoxicillin allergy open amoxicillin 500mg how to take

viagra for men

erectile dysfunction treatments

ldn

dosis ps.portalavis.net ldn

tamoxifen citrate

tamoxifen mechanism of action

amoxicillin for uti

amoxicillin

tamoxifen 20 online

tamoxifen

buy naltrexone

alcoholism treatment uk

tamoxifen uk brands

tamoxifen uk smpc 9925.org tamoxifen moa

buy prednisolone acetate eye drops

buy prednisolone 5mg tablets uk open prednisolone dosage

amitriptyline pain management

nerve pain amitriptyline

amoxicillin without insurance

amoxicillin prescription no insurance

buy accutane pills

buy accutane europe read accutane acne

buy amitriptyline london

buy amitriptyline online

Các kiểu câu hỏi được sử dụng để hình thành form khảo sát online.

1. "Edit" question type

Khống chế độ dài nội dung trả lời.

2. "Multi Edit" question type

Không khống chế độ dài nội dung trả lời

3. "Combo Box" question type

Lựa 1 câu trả lời phù hợp trong danh mục

4. "List" question type

Chọn 1 câu trả lời phù hợp trong danh mục

5. "Multi List" question type (CTRL+Mouse click - several answers can be selected)

Chọn nhiều câu trả lời phù hợp trong danh mục

6. "Check Boxes" question type

Click chọn nhiều câu trả lời phù hợp

First Answer
Second Answer
Third Answer
Other Answer

7. "Radio Buttons" question type

Click chọn một câu trả lời phù hợp

First Answer
Second Answer
Third Answer
Other Answer

8. "Images-Check Boxes" question type

Click chọn nhiều câu trả lời phù hợp có kèm hình đại diện (khảo sát nhận diện thương hiệu)

First Answer
Second Answer
Third Answer

9. "Images-Radio Buttons" question type

Click chọn một câu trả lời phù hợp có kèm hình đại diện (khảo sát nhận diện thương hiệu)

First Answer
Second Answer
Third Answer

10. "Matrix - Horizontal" question type

Nhiều lựa chọn trả lời theo thứ tự ưu tiên của phương án trả lời

First Scale Second Scale Third Scale
First Answer
Second Answer
Third Answer
Other Answer

11. "Matrix - Vertical" question type

Nhiều lựa chọn trả lời theo thứ tự ưu tiên của câu hỏi

First Answer Second Answer Third Answer
First Scale
Second Scale
Third Scale
Other Scale

Ghi chú: Danh mục trên là những dạng câu hỏi thường sử dụng trong nghiên cứu thị trường, nếu quý vị muốn đề xuất thêm lựa chọn trả lời, vui lòng liên hệ với chúng tôi.